પ્રતિબંધિત ચીજવસ્તુ ઓસ્ટ્રેલિયા લાવવા બદલ 1.11 મિલીયન ડોલરનો દંડ થઇ શકે

પ્રતિબંધિત ચીજવસ્તુ ઓસ્ટ્રેલિયા લાવવા બદલ 1.11 મિલીયન ડોલરનો...

SBS Gujarati - SBS ગુજરાતી

Share Podcast:

ઓસ્ટ્રેલિયન સરકારના નવા બાયોસિક્યોરિટી કાયદા પ્રમાણે 28 જેટલા ગુનામાં દંડની રકમ વધારવામાં આવી, દંડમાં થયેલો વધારો વ્યક્તિગત તથા વેપાર - ઉદ્યોગ તમામને અસર કરશે. 

...
Read More

ઓસ્ટ્રેલિયન સરકારના નવા બાયોસિક્યોરિટી કાયદા પ્રમાણે 28 જેટલા ગુનામાં દંડની રકમ વધારવામાં આવી, દંડમાં થયેલો વધારો વ્યક્તિગત તથા વેપાર - ઉદ્યોગ તમામને અસર કરશે. 

...
Read More