చారల జీబ్రా (Zebra)

చారల జీబ్రా (Zebra)

Eshwari Stories for kids in Telugu

Share:
అడవి జంతువుల్లో ప్రత్యేకం గా కనబడే నలుపు తెలుపు చారల జీబ్రా  చిన్నారి అవ్యాన్ కల లోకి వచ్చి చెప్పిన కబుర్లు విందామా. జీబ్రా ల్లో ఉండే రకాలు.వాటి చారలు మన వేలి ముద్రల్లా unique గా ఉంటాయట. జీబ్రా కీ శత్రువులు వున్నారు తెలుసా? వాటి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ పద్ధతులు motion dazzle వాటి ఫ్యామిలీ, ఫుడ్ గురించి తెలుసుకుందాము.అంతే కాదు మనిషి చేస్తున్న పనుల వల్ల పాపం జీబ్రా కి ఎలాంటి పర్యావరణ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి తెలుసా?   జీబ్రా అంతరించి పోకుండా ఎలా కాపాడాలి Climate change జీబ్రా కీ ఇబ్బందే కదా. (Among wild animals, the striped Zebra is very beautiful. That Zebra came into Avyan's dream and told a lot of interesting things.  In this story we will learn about different kind of Zebra's, and how their stripes are unique just like our fingerprints. Did you know that Zebras have predators? Their motion dazzle helps them in the form of self defence mechanisms. We will also learn about their food, families and other interesting facts. We will also learn how climate change is affecting the poor zebra and how it is on the verge of extinction.)  See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.
...Read More
అడవి జంతువుల్లో ప్రత్యేకం గా కనబడే నలుపు తెలుపు చారల జీబ్రా  చిన్నారి అవ్యాన్ కల లోకి వచ్చి చెప్పిన కబుర్లు విందామా. జీబ్రా ల్లో ఉండే రకాలు.వాటి చారలు మన వేలి ముద్రల్లా unique గా ఉంటాయట. జీబ్రా కీ శత్రువులు వున్నారు తెలుసా? వాటి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ పద్ధతులు motion dazzle వాటి ఫ్యామిలీ, ఫుడ్ గురించి తెలుసుకుందాము.అంతే కాదు మనిషి చేస్తున్న పనుల వల్ల పాపం జీబ్రా కి ఎలాంటి పర్యావరణ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి తెలుసా?   జీబ్రా అంతరించి పోకుండా ఎలా కాపాడాలి Climate change జీబ్రా కీ ఇబ్బందే కదా. (Among wild animals, the striped Zebra is very beautiful. That Zebra came into Avyan's dream and told a lot of interesting things.  In this story we will learn about different kind of Zebra's, and how their stripes are unique just like our fingerprints. Did you know that Zebras have predators? Their motion dazzle helps them in the form of self defence mechanisms. We will also learn about their food, families and other interesting facts. We will also learn how climate change is affecting the poor zebra and how it is on the verge of extinction.)  See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.
...Read More