Cebuano - Visaya D2#04/10 Video: Away Padulong sa Kadaugan - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#04/10 Video: Away Padulong sa Kadaugan -...

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Share Podcast:
Video: Insakto nga pagsabot/pagintindi ug paghimo sa Espirituhanong pakigaway maoy una ngadto sa paglig-on sa Kristohanong pagtubo. Pagkat-on sa mga proseso pinaagi sa usa nga nagmadaugon sa pagpakigaway niini nga Espirituhanong panagaway! Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More
Video: Insakto nga pagsabot/pagintindi ug paghimo sa Espirituhanong pakigaway maoy una ngadto sa paglig-on sa Kristohanong pagtubo. Pagkat-on sa mga proseso pinaagi sa usa nga nagmadaugon sa pagpakigaway niini nga Espirituhanong panagaway! Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More