Cebuano - Visaya D2#06/10 Audio: Pagbuntog sa Garbo uban ang Pagpaubos - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#06/10 Audio: Pagbuntog sa Garbo uban ang...

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Share Podcast:
Audio: Ang Garbo usa ka dako nga kaaway sa tawo. Itugyan man nato ang tanan natong kasal-anan, apan ang garbo nagabaton ug dagkong kadautan pinaagi sa pagpugong kanato gikan sa tinuod nga paghinolsol ug pagmugna ug mga pader, nga nagapugong kanato sa pagpakig-uli. Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More
Audio: Ang Garbo usa ka dako nga kaaway sa tawo. Itugyan man nato ang tanan natong kasal-anan, apan ang garbo nagabaton ug dagkong kadautan pinaagi sa pagpugong kanato gikan sa tinuod nga paghinolsol ug pagmugna ug mga pader, nga nagapugong kanato sa pagpakig-uli. Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More