Cebuano - Visaya D2#08/10 Video: Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#08/10 Video: Pagbuntog sa Kasuko: Pagbat...

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Share Podcast:
Video: Bisan supak sa atong nasinati, kasuko mahimong mapugngan. Pagkat-on sa emosyonal ug spiritual nga sitwasyon sa kasuko ug kalulot, pailob ug kaluoy nga masmaayo kay sa pagka arogante nga pagtagad ngadto sa uban. Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More
Video: Bisan supak sa atong nasinati, kasuko mahimong mapugngan. Pagkat-on sa emosyonal ug spiritual nga sitwasyon sa kasuko ug kalulot, pailob ug kaluoy nga masmaayo kay sa pagka arogante nga pagtagad ngadto sa uban. Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More