Cebuano - Visaya D2#09/10 Video: Pagbuntog sa Kasub-anan: Pagdawat sa Paglaom sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#09/10 Video: Pagbuntog sa Kasub-anan: Pa...

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Share Podcast:
Video: Paglantaw para sa matabang gikan sa kasub-anan? Susiha ang gamut nga tinubdan sa mga kahiubos ug kasub-anan gikan sa kabahin sa Biblia. Pagbuntog sa kasub-anan, ug ang Ginoo magamit sa Iyang Paglaom diha kanimo nga madala kini ngadto sa uban! Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More
Video: Paglantaw para sa matabang gikan sa kasub-anan? Susiha ang gamut nga tinubdan sa mga kahiubos ug kasub-anan gikan sa kabahin sa Biblia. Pagbuntog sa kasub-anan, ug ang Ginoo magamit sa Iyang Paglaom diha kanimo nga madala kini ngadto sa uban! Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More