Cebuano - Visaya D2#10/10 Video: Ingon nga Magbubuntog- Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#10/10 Video: Ingon nga Magbubuntog- Mahi...

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Share Podcast:
Video: May dapit bas a imong problema nga wala nahisgutan? Kini nga sesyon nagahatag pagpakita ug pagsaysay nga masayon sa magbubuntog nga mga prinsepyo aron maka angkon ug kadaugan sa matag bahin sa kinabuhi nga malisod samtang magapanambagon sa uban. Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More
Video: May dapit bas a imong problema nga wala nahisgutan? Kini nga sesyon nagahatag pagpakita ug pagsaysay nga masayon sa magbubuntog nga mga prinsepyo aron maka angkon ug kadaugan sa matag bahin sa kinabuhi nga malisod samtang magapanambagon sa uban. Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More