چارسوق ۱۸

چارسوق ۱۸

Radio Doost Podcast

Share Podcast:
در برنامه این هفته چارسوق: خانواده جسن رسولی در انتظار حکم دادگاه عالی، اخراج یک پناهجوی ایرانی از کانادا، جایزه یک میلیون دلاری مناطق شمالی و مطالب شنیدنی دیگر ...
Read More
در برنامه این هفته چارسوق: خانواده جسن رسولی در انتظار حکم دادگاه عالی، اخراج یک پناهجوی ایرانی از کانادا، جایزه یک میلیون دلاری مناطق شمالی و مطالب شنیدنی دیگر ...
Read More