Geoffrey Chaucer| جفری چاسر

Geoffrey Chaucer| جفری چاسر

FFT: Literature And Criticism

Share Podcast:
در این اپیزود به بررسی زندگی شخصی آقای جفری چاسر، ملقب به پدر شعر انگلیسی، پرداختیم. سپس آثار مهم این نویسنده، از جمله شعر Troilus and Criseyde و داستان‌های کانتربری رو تحلیل کردیم، و در نهایت از تاثیر غیرقابل‌انکار جفری چاسر روی گسترش زبان عامیانه و افزایش تعداد خوانندگان آثار ادبی سخن گفتیم....
Read More
در این اپیزود به بررسی زندگی شخصی آقای جفری چاسر، ملقب به پدر شعر انگلیسی، پرداختیم. سپس آثار مهم این نویسنده، از جمله شعر Troilus and Criseyde و داستان‌های کانتربری رو تحلیل کردیم، و در نهایت از تاثیر غیرقابل‌انکار جفری چاسر روی گسترش زبان عامیانه و افزایش تعداد خوانندگان آثار ادبی سخن گفتیم....
Read More