Лекција 13 - Веслачки клуб

Лекција 13 - Веслачки клуб

Deutsch – warum nicht? Серија 4 | Учење германски | Deutsche Welle

Share:
Една девојка раскажува за животот во ДДР... Граматички дел: коњунктив со глаголот würde
Една девојка раскажува за животот во ДДР... Граматички дел: коњунктив со глаголот würde