Quote Box Podcast * EP2: Nothing will works, unless you do.

Share:

Listens: 0

Take Your Potato Chips and Go

Society & Culture


บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากทำงานอะไร หรือชอบอะไร เลยหา Quote ที่มีความหมายในการค้นหาที่เกี่ยวกับกับหาสิ่งที่เราอยากทำมาตีความในแบบของพวกเราที่คิดกัน