RadioAporia - season 2- Ep 2

RadioAporia - season 2- Ep 2

Radio Aporia

Share Podcast:
 رادیو آپوریا ? فصل دوم: "یک نفر عقب‌تر" قسمت دوم ? "سطح معبد، با وجود صیقل‌خورده بودنش، هنوز چسبناکه.. لزجه..اونقدر که صدای پا رو خفه میکنه.. یکم اونورتر، یه مرد جوون داره یه جور خاصی راه میره و چند قدم بعد، کلید میندازه و وارد جایی میشه که بدون هیچ توجیهی، پایین‌کشیده‌شده به نظر میآد.." ...
Read More
 رادیو آپوریا ? فصل دوم: "یک نفر عقب‌تر" قسمت دوم ? "سطح معبد، با وجود صیقل‌خورده بودنش، هنوز چسبناکه.. لزجه..اونقدر که صدای پا رو خفه میکنه.. یکم اونورتر، یه مرد جوون داره یه جور خاصی راه میره و چند قدم بعد، کلید میندازه و وارد جایی میشه که بدون هیچ توجیهی، پایین‌کشیده‌شده به نظر میآد.." ...
Read More