ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಕ

Share:

Listens: 5

Talk to yourself

Leisure


ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಹುದ್ದೆಯು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ