என் டைரி

என் டைரி

Shiva Shankary Thangavel

Share:
என் வாழ்வின் முக்கிய தருணங்களில் நீங்களும் ஒருவர். இந்த பகிர்தல் எனக்கு மகிழ்ச்சி நான் சிவ சங்கரி தங்கவேல் Cover art photo provided by Anthony Tran on Unsplash: https://unsplash.com/@anthonytran
...Read Less
என் வாழ்வின் முக்கிய தருணங்களில் நீங்களும் ஒருவர். இந்த பகிர்தல் எனக்கு மகிழ்ச்சி நான் சிவ சங்கரி தங்கவேல் Cover art photo provided by Anthony Tran on Unsplash: https://unsplash.com/@anthonytran
...Read Less
Episodes (10)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

அரும்பு

30 Sep 2019 | 01 min 48 secs

அரும்பு

30 Sep 2019 | 01 min 48 secs

பண்ணையாரும் பத்மினியும்

28 Aug 2019 | 02 mins 11 secs

பண்ணையாரும் பத்மினிய...

28 Aug 2019 | 02 mins 11 secs

காதல் நிசப்தம்

28 Aug 2019 | 01 min 07 secs

காதல் நிசப்தம்

28 Aug 2019 | 01 min 07 secs

இதற்க்கு என்ன தலைப்பு வைக...

22 Apr 2019 | 03 mins 11 secs

இதற்க்கு என்ன தலைப்ப...

22 Apr 2019 | 03 mins 11 secs

மழை

22 Apr 2019 | 01 min 31 secs

மழை

22 Apr 2019 | 01 min 31 secs

முழுமூச்சாய் காதல்

15 Feb 2019 | 04 mins 28 secs

முழுமூச்சாய் காதல்

15 Feb 2019 | 04 mins 28 secs

தந்தை தோழன்-காதல்

02 Feb 2019 | 03 mins 23 secs

தந்தை தோழன்-காதல்

02 Feb 2019 | 03 mins 23 secs

ஞாபகங்கள்

01 Feb 2019 | 05 mins 44 secs

ஞாபகங்கள்

01 Feb 2019 | 05 mins 44 secs

என்னில் ஒரு காதல்

30 Jan 2019 | 07 mins 23 secs

என்னில் ஒரு காதல்

30 Jan 2019 | 07 mins 23 secs

துவக்கம்

21 Jan 2019 | 03 mins 54 secs

துவக்கம்

21 Jan 2019 | 03 mins 54 secs