പറമ്പ്281 - the Malayalam cricket podcast

പറമ്പ്281 - the Malayalam cricket podcast

Aju John

Share:
Malayalam podcast on all things cricket
Malayalam podcast on all things cricket
Episodes (29)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

28. വിട ടേയിൽ സാർ, മഹാനായ...

10 Aug 2019 | 16 mins 41 secs

28. വിട ടേയിൽ സാർ, മ...

10 Aug 2019 | 16 mins 41 secs

27. മനോഹര ക്രിക്കറ്റ് തീര...

23 Jul 2019 | 11 mins 50 secs

27. മനോഹര ക്രിക്കറ്റ...

23 Jul 2019 | 11 mins 50 secs

26. നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ചാ...

13 Jul 2019 | 15 mins 48 secs

26. നിങ്ങൾക്കൊരു പുത...

13 Jul 2019 | 15 mins 48 secs

25. ലോകകപ്പിനി മാഞ്ചസ്റ്റ...

07 Jul 2019 | 23 mins 33 secs

25. ലോകകപ്പിനി മാഞ്ച...

07 Jul 2019 | 23 mins 33 secs

24. പവനായിക്കിനിയും ജീവനു...

29 Jun 2019 | 22 mins 18 secs

24. പവനായിക്കിനിയും ...

29 Jun 2019 | 22 mins 18 secs

23. വടക്കൻ ഇംഗ്ലന്റിൽ മാത...

21 Jun 2019 | 21 mins 41 secs

23. വടക്കൻ ഇംഗ്ലന്റി...

21 Jun 2019 | 21 mins 41 secs

വീണ്ടും വഹാബ്, പക്ഷെ ബാറ്...

15 Jun 2019 | 12 mins 37 secs

വീണ്ടും വഹാബ്, പക്ഷെ...

15 Jun 2019 | 12 mins 37 secs

മനുഷ്യരുടെ മഹത്വങ്ങളെ വാഴ...

11 Jun 2019 | 15 mins 58 secs

മനുഷ്യരുടെ മഹത്വങ്ങള...

11 Jun 2019 | 15 mins 58 secs

എപിസോട് 20 - പടക്കം പൊട്ട...

06 Jun 2019 | 17 mins 20 secs

എപിസോട് 20 - പടക്കം ...

06 Jun 2019 | 17 mins 20 secs

എപിസോട് 19 - മെല്ലെക്കത്ത...

02 Jun 2019 | 15 mins 10 secs

എപിസോട് 19 - മെല്ലെക...

02 Jun 2019 | 15 mins 10 secs

എപിസോട് 18 - അനിയൻബാവമാർ ...

28 May 2019 | 29 mins 05 secs

എപിസോട് 18 - അനിയൻബാ...

28 May 2019 | 29 mins 05 secs

എപിസോട് 17 - ആരായിരുന്നു ...

20 May 2019 | 11 mins 29 secs

എപിസോട് 17 - ആരായിരു...

20 May 2019 | 11 mins 29 secs

എപിസോട് 16 - വാനോളമുയർന്ന...

12 May 2019 | 32 mins 26 secs

എപിസോട് 16 - വാനോളമു...

12 May 2019 | 32 mins 26 secs

എപിസോട് 15 - ക്രിക്കറ്റ് ...

05 May 2019 | 18 mins 01 sec

എപിസോട് 15 - ക്രിക്ക...

05 May 2019 | 18 mins 01 sec

എപിസോട് 14 - റ്റോപ്പ് ഓർട...

28 Apr 2019 | 20 mins 44 secs

എപിസോട് 14 - റ്റോപ്പ...

28 Apr 2019 | 20 mins 44 secs