ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആയിരുന്നു. ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആയിര...

VINOD N.K

Share:
This is my first podcast, please have fun listening and give feedback :) 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം (AY 2022-23) ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ജൂലൈ 31 ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ സമയപരിധി നഷ്‌ടമായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം. Read More: https://bit.ly/3zLoWn8
...Read Less
This is my first podcast, please have fun listening and give feedback :) 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം (AY 2022-23) ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ജൂലൈ 31 ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ സമയപരിധി നഷ്‌ടമായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം. Read More: https://bit.ly/3zLoWn8
...Read Less