Alaye Awon Hadiisi nipa Imora Oniyagbe (Tayammum) ninu Tira Buluugul-maroom

Alaye Awon Hadiisi nipa Imora Oniyagbe (Tayammum) ninu Tira ...

Sharafuddeen Gbadebọ Raji

Share:
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.