Nghi thức dâng lễ Salah bắt buộc

Nghi thức dâng lễ Salah bắt buộc

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Share:
Chỉ ra giờ giấc dâng lễ Salah bắt buộc và hướng dẫn cách dâng lễ và những điều cấm trong dâng lễ.
Chỉ ra giờ giấc dâng lễ Salah bắt buộc và hướng dẫn cách dâng lễ và những điều cấm trong dâng lễ.