Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

Share:
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.
Episodes (300)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Kristy Kashoua Yang becom...

06 Apr 2017 | 18 mins

Kristy Kashoua Yang ...

06 Apr 2017 | 18 mins

Qhuag hu kom muaj kev nca...

15 Feb 2017 | 44 mins

Qhuag hu kom muaj ke...

15 Feb 2017 | 44 mins

Tub ceev xwm Coon Rapids ...

07 Feb 2017 | 24 mins

Tub ceev xwm Coon Ra...

07 Feb 2017 | 24 mins

Pao Lee Talk Show: Velent...

17 Jan 2017 | 01 hr 25 mins

Pao Lee Talk Show: V...

17 Jan 2017 | 01 hr 25 mins

Sib tham nrog Nyiaj Vaj t...

13 Jan 2017 | 01 hr 40 mins

Sib tham nrog Nyiaj ...

13 Jan 2017 | 01 hr 40 mins

Pao Lee Talk show: Nrhiav...

14 Dec 2016 | 01 hr 03 mins

Pao Lee Talk show: N...

14 Dec 2016 | 01 hr 03 mins

Pao Lee talk Show: Sib th...

28 Nov 2016 | 48 mins

Pao Lee talk Show: S...

28 Nov 2016 | 48 mins

Pao Lee Talk Show: Dr. ny...

15 Nov 2016 | 01 hr 22 mins

Pao Lee Talk Show: D...

15 Nov 2016 | 01 hr 22 mins

2016-17 Hmong American Ne...

14 Nov 2016 | 23 mins

2016-17 Hmong Americ...

14 Nov 2016 | 23 mins

Hmoob cov yeej kev sib tw...

11 Nov 2016 | 11 mins

Hmoob cov yeej kev s...

11 Nov 2016 | 11 mins

Re-elect Senator Foung Ha...

31 Oct 2016 | 16 mins

Re-elect Senator Fou...

31 Oct 2016 | 16 mins

pao lee talk show: Tagkis...

31 Oct 2016 | 29 mins

pao lee talk show: T...

31 Oct 2016 | 29 mins

Pao Lee Talk show: Hallow...

27 Oct 2016 | 01 min

Pao Lee Talk show: H...

27 Oct 2016 | 01 min

Pao Lee Talk Show: Dr. Ny...

25 Oct 2016 | 58 mins

Pao Lee Talk Show: D...

25 Oct 2016 | 58 mins

Hmong graves dug by Thai ...

25 Oct 2016 | 20 mins

Hmong graves dug by ...

25 Oct 2016 | 20 mins