Tafseer Chương Al-Faatihah

Tafseer Chương Al-Faatihah

Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Share Podcast:
Tafseer Chương Al-Faatihah: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn chương Kinh số 01 Al-Faatihah và một số bài học quí báo....
Read More
Tafseer Chương Al-Faatihah: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn chương Kinh số 01 Al-Faatihah và một số bài học quí báo....
Read More