Tamil Quran

Tamil Quran

Tamil Quran

Share:
Share:
குர்ஆன் என்னும் பெயர் : வானவர் ஜிப்ரில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலம், நபியவர்களுக்கு வல்லவன் அருளிய இந்த நன்மறைக்கு எத்தனையோ பெயர்கள் இருந்த போதிலும், இந்த மாமறையிலே பல இடங்களிலும் குறிப்பிடப்படும் “குர்ஆன்” என்ற பெயரே சிறப்பு பெயராக விளங்கி வருகிறது “குர்ஆன்” என்ற அரபிச் சொல்லுக்கு “ஓதப்பட்டது”, “ஓதக்கூடியது”, ஓதவேண்டியது என்று பொருள்படும். அண்ணல் நபி அவர்களுக்கு ஜிப்ரில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலமாக “ஓதப்பட்ட” இவ்வேதம், மனித சமுதாயம் தன் மேன்மையைக...Read More
குர்ஆன் என்னும் பெயர் : வானவர் ஜிப்ரில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலம், நபியவர்களுக்கு வல்லவன்...Read More
Episodes (114)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

ஸூரத்துந் நாஸ் (மனிதர்கள்...

21 Mar 2014 | 40 secs

ஸூரத்துந் நாஸ் (மனித...

21 Mar 2014 | 40 secs

ஸூரத்துல் ஃபலக் (அதிகாலை)

21 Mar 2014 | 36 secs

ஸூரத்துல் ஃபலக் (அதி...

21 Mar 2014 | 36 secs

ஸூரத்துல் இஃக்லாஸ் (ஏகத்த...

21 Mar 2014 | 31 secs

ஸூரத்துல் இஃக்லாஸ் (...

21 Mar 2014 | 31 secs

ஸூரத்துல் லஹப் (ஜுவாலை)

21 Mar 2014 | 35 secs

ஸூரத்துல் லஹப் (ஜுவா...

21 Mar 2014 | 35 secs

ஸூரத்துந் நஸ்ர் (உதவி)

21 Mar 2014 | 35 secs

ஸூரத்துந் நஸ்ர் (உதவ...

21 Mar 2014 | 35 secs

ஸூரத்துல் காஃபிரூன் (காஃப...

21 Mar 2014 | 41 secs

ஸூரத்துல் காஃபிரூன் ...

21 Mar 2014 | 41 secs

ஸூரத்துல் கவ்ஸர் (மிகுந்த...

21 Mar 2014 | 28 secs

ஸூரத்துல் கவ்ஸர் (மி...

21 Mar 2014 | 28 secs

ஸூரத்துல் மாஊன் (அற்பப் ப...

21 Mar 2014 | 46 secs

ஸூரத்துல் மாஊன் (அற்...

21 Mar 2014 | 46 secs

ஸூரத்து குறைஷின் (குறைஷிக...

21 Mar 2014 | 33 secs

ஸூரத்து குறைஷின் (கு...

21 Mar 2014 | 33 secs

ஸூரத்துல் ஃபீல் (யானை)

21 Mar 2014 | 36 secs

ஸூரத்துல் ஃபீல் (யான...

21 Mar 2014 | 36 secs

ஸூரத்துல் ஹுமஜா (புறங்கூற...

21 Mar 2014 | 56 secs

ஸூரத்துல் ஹுமஜா (புற...

21 Mar 2014 | 56 secs

ஸூரத்துல் அஸ்ரி (காலம்)

21 Mar 2014 | 35 secs

ஸூரத்துல் அஸ்ரி (கால...

21 Mar 2014 | 35 secs

ஸூரத்துத் தகாஸுர் (பேராசை...

21 Mar 2014 | 53 secs

ஸூரத்துத் தகாஸுர் (ப...

21 Mar 2014 | 53 secs

ஸூரத்து அல்காரிஆ (திடுக்க...

21 Mar 2014 | 58 secs

ஸூரத்து அல்காரிஆ (தி...

21 Mar 2014 | 58 secs

ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி (வேகம...

21 Mar 2014 | 01 min 11 secs

ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி ...

21 Mar 2014 | 01 min 11 secs