Techmanology

Techmanology

Mongkol Kamolchaisakkul

Share Podcast:
Podcast Tech-Mano-Logo (เทค-มโน-โลยี) จะมาแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เน้นจินตนาการ เพื่อมองถึงอนาคตว่ามันจะมีสินค้าและบริการอะไรใหม่ๆออกมาให้เราใช้ และ มันจะมีผลกระทบกับเราและสังคมอย่างไรครับ
Podcast Tech-Mano-Logo (เทค-มโน-โลยี) จะมาแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เน้นจินตนาการ เ...Read More