త్ర?ద బ?బిల్ @ ttb.twr.org/telugu

త్ర?ద బ?బిల్ @ ttb.twr.org/telugu

Thru the Bible Telugu

Share:
రేమధార అనే ఈ కార్యక్రమము,విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న త్రూ ద బైబిల్ అనే బైబిలు ఉపదేశ పరిచర్యలో ఒక భాగము. డా.జె. వెర్నన్ మాగీ గారిచే రూపొందించబడిన ఈ పాఠాలు 100 కంటె ఎక్కువ భాషలలో మరియు ప్రాంతీయ భాషలలో అనువదించబడి సిద్దపరచబడ్డాయి. ఒక క్రమమైన పద్దతిలో శ్రోతను బైబిలంతటి గుండా తీసుకొని వెళ్ళే రేడియో కార్యక్రమము ప్రతిరోజు 30 నిమిషాల కొరకు ఉద్దేశించబడినది. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాలే ఆన్ లైన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఈ కార్యక్రమాలను వినడం ద్వార దేవుని వాక్యాన్ని గూర్చి ఎక్కువగా నేర్చుకోనారంభించినందుకు కృతఙ్ఞులం. సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు రోజుకు కనీసం ఒక్క కార్యక్రమాన్నైనా మీరు వినాలని కోరుతున్నాం. మీరు ప్రతివారం ఈ విధంగా వినగలిగితే 5 సంవత్సరాలలో బైబిలునంతటిని అధ్యయనం చేయగలుగుతారు.
...Read More
రేమధార అనే ఈ కార్యక్రమము,విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న త్రూ ద బైబిల్ అనే బైబిలు ఉపదేశ పరిచర్యలో ఒక భాగము. డా.జె. వెర్నన్ మాగీ గారిచే రూపొందించబడిన ఈ పాఠాలు 100 కంటె ఎక్కువ భాషలలో మరియు ప్రాంతీయ భాషలలో అనువదించబడి సిద్దపరచబడ్డాయి. ఒక క్రమమైన పద్దతిలో శ్రోతను బైబిలంతటి గుండా తీసుకొని వెళ్ళే రేడియో కార్యక్రమము ప్రతిరోజు 30 నిమిషాల కొరకు ఉద్దేశించబడినది. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాలే ఆన్ లైన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఈ కార్యక్రమాలను వినడం ద్వార దేవుని వాక్యాన్ని గూర్చి ఎక్కువగా నేర్చుకోనారంభించినందుకు కృతఙ్ఞులం. సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు రోజుకు కనీసం ఒక్క కార్యక్రమాన్నైనా మీరు వినాలని కోరుతున్నాం. మీరు ప్రతివారం ఈ విధంగా వినగలిగితే 5 సంవత్సరాలలో బైబిలునంతటిని అధ్యయనం చేయగలుగుతారు.
...Read More
Episodes (261)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

యాకొబు 1: 19-27

22 Oct 2015 | 30 mins 25 secs

యాకొబు 1: 19-27

22 Oct 2015 | 30 mins 25 secs

యాకొబు 1:9-18

21 Oct 2015 | 30 mins 27 secs

యాకొబు 1:9-18

21 Oct 2015 | 30 mins 27 secs

యాకొబు 1:1-8

20 Oct 2015 | 30 mins 20 secs

యాకొబు 1:1-8

20 Oct 2015 | 30 mins 20 secs

యాకొబు ఉపోద్ఘాతం

19 Oct 2015 | 30 mins 14 secs

యాకొబు ఉపోద్ఘాతం

19 Oct 2015 | 30 mins 14 secs

హోషేయ 14

16 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 14

16 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 13

15 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 13

15 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 12

14 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 12

14 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 11

13 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 11

13 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 10

12 Oct 2015 | 30 mins 14 secs

హోషేయ 10

12 Oct 2015 | 30 mins 14 secs

హోషేయ 9

09 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 9

09 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 8

08 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 8

08 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 7

07 Oct 2015 | 30 mins 16 secs

హోషేయ 7

07 Oct 2015 | 30 mins 16 secs

హోషేయ 6

06 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 6

06 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 5

05 Oct 2015 | 30 mins 16 secs

హోషేయ 5

05 Oct 2015 | 30 mins 16 secs

హోషేయ 4

02 Oct 2015 | 30 mins 15 secs

హోషేయ 4

02 Oct 2015 | 30 mins 15 secs