31: De Feynman-techniek

31: De Feynman-techniek

Snuggere Zaken

Share Podcast:
In deze aflevering bespreken we de Feynman-techniek aan de hand van het artikel Learning From the Feynman Technique - Taking Note - Medium (https://medium.com/taking-note/learning-from-the-feynman-technique-5373014ad230)...
Read More
In deze aflevering bespreken we de Feynman-techniek aan de hand van het artikel Learning From the Feynman Technique - Taking Note - Medium (https://medium.com/taking-note/learning-from-the-feynman-technique-5373014ad230)...
Read More