బెండ కాయ (Ladies Finger/Okra)

బెండ కాయ (Ladies Finger/Okra)

Eshwari Stories for kids in Telugu

Share:
మీ ప్లేట్ లో బెండి కూర ఉందా? మీకు బెండ కాయ గురించిన సంగతలు తెలుసా? కూరలు తినని పరి పాప కు అమ్మమ్మ మదర్ ఎర్త్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చే కూరలు పండ్లు వద్దన కుండా తింటే ఆరోగ్యం అని చెప్పింది. మీకు భేండి ఎక్కడ నుండి ఎలా వచ్చింది? ఇంకేమి పేర్లు ఉన్నాయి. బెండకాయ లో ఉన్న పోషకాలు ఏమిటి తెలుసా?  లేదా? అయితే ఈ కథ వినండి (Do you have Ladies Finger / Okra curry on your plate? Do you want to know more about Ladies Finger / Okra? Pari doesn't eat curries properly so her grandmother tells her the story of Ladies finger which is a gift by Mother Earth. In this story, we will learn from where did Ladies Finger / Okra came from, the nutrients in Ladies Finger / Okra and a lot more.) See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.
...Read More
మీ ప్లేట్ లో బెండి కూర ఉందా? మీకు బెండ కాయ గురించిన సంగతలు తెలుసా? కూరలు తినని పరి పాప కు అమ్మమ్మ మదర్ ఎర్త్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చే కూరలు పండ్లు వద్దన కుండా తింటే ఆరోగ్యం అని చెప్పింది. మీకు భేండి ఎక్కడ నుండి ఎలా వచ్చింది? ఇంకేమి పేర్లు ఉన్నాయి. బెండకాయ లో ఉన్న పోషకాలు ఏమిటి తెలుసా?  లేదా? అయితే ఈ కథ వినండి (Do you have Ladies Finger / Okra curry on your plate? Do you want to know more about Ladies Finger / Okra? Pari doesn't eat curries properly so her grandmother tells her the story of Ladies finger which is a gift by Mother Earth. In this story, we will learn from where did Ladies Finger / Okra came from, the nutrients in Ladies Finger / Okra and a lot more.) See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.
...Read More