چارسوق ۱۷

چارسوق ۱۷

Radio Doost Podcast

Share Podcast:
در شماره دیگری از برنامه چارسوق: مسدود شدن دارائیهای ایران در کانادا، حکایت شاهدان عینی توفان سندی در تورنتو نیویورک، فیلم «دی ایران جاب» (تصویر زیر) در تورنتو و مطالب سیاسی، هنری، و فرهنگی دیگر ...
Read More
در شماره دیگری از برنامه چارسوق: مسدود شدن دارائیهای ایران در کانادا، حکایت شاهدان عینی توفان سندی در تورنتو نیویورک، فیلم «دی ایران جاب» (تصویر زیر) در تورنتو و مطالب سیاسی، هنری، و فرهنگی دیگر ...
Read More