History of Novel تاریخچه ژانر رمان

History of Novel تاریخچه ژانر رمان

FFT: Literature And Criticism

Share Podcast:
در این اپیزود از پادکست خوراک‌ذهن، به بررسی سیر تاریخی به وجود آمدن ژانر رمان می‌پردازیم و در مورد نمونه‌های اولیه رمان بحث می‌کنیم. در طول این اپیزود رمان‌هایی مانند دن‌کیشوت، رابینسون کروزوئه، پَملا، مال فلندرز، و ... رو موشکافی می‌کنیم و سپس به تغییرات رمان در قرن ۱۹ و ۲۰ اشاره می‌کنیم....
Read More
در این اپیزود از پادکست خوراک‌ذهن، به بررسی سیر تاریخی به وجود آمدن ژانر رمان می‌پردازیم و در مورد نمونه‌های اولیه رمان بحث می‌کنیم. در طول این اپیزود رمان‌هایی مانند دن‌کیشوت، رابینسون کروزوئه، پَملا، مال فلندرز، و ... رو موشکافی می‌کنیم و سپس به تغییرات رمان در قرن ۱۹ و ۲۰ اشاره می‌کنیم....
Read More