ప్రతినిత్యం దీపారాధన చేస్తే.. కలిగే ఫలితాలు!

ప్రతినిత్యం దీపారాధన చేస్తే.. కలిగే ఫలితాలు!

Sri Panchanga Sravanam and Telugu Stories

Share:
హిందు ధర్మం ప్రకారం భగవంతుడిని పూజించడం విధిగా జరుగుతుంటుంది. ఈ సమయంలో దేవుడి ముందు దీపారాధన తప్పకుండా చేస్తాం. ఎందుకంటే శాస్త్రాల ప్రకారం దేవుడు కాంతి రూపంలో ఉన్నాడని విశ్వసిస్తుంటారు. అందుకోసం దీపాన్ని వెలిగించి హారతి ఇవ్వడం ద్వారా దేవుణ్ణి స్తుతించి చేసిన పాపాలకు క్షమాపణ కోరతాము. A pañchāṅgamis a Hindu calendar, which follows traditional units of Hindu timekeeping, and presents important dates and their calculations in a tabulated form. Pachangam are used in Jyotisha. The study of Panchāngams involves understanding Rasi phala the impact of the signs of the zodiac on the individual. Astrologers consult the Panchāngam to set auspicious dates for weddings, corporate mergers, and other activities as per their religion. A typical Panchāngam may state tabulations of positions of Sun, Moon, and other planets for every day of the year on a fixed place (longitude, latitude) and time of day.The users calculate the remaining data using their relative difference from this fixed place and time. There are three popular meanings of panchāngam: In Vedic astrology, meaning "five attributes" of the day. They are: Tithi - Ending Moment (EM) of elongation of the Moon, the lunar day, the angular relationship between Sun and Moon ( Apparent Moon minus Apparent Sun). One Tithi equals 12 degree difference between Moon and Sun. Nakshatram - EM of astarism of the day, that is, the stellar mansion in which Moon is located for an observer at the center of the Earth. One Nakshatra equals 13 degrees:20 minutes. There are 27 Nakshatra in 360 degrees. Yoga - EM of the angular relationship between Sun and Moon( Apparent Moon plus Apparent Sun). One Yoga equals 13 degrees:20 minutes. There are 27 Yogas in 360 degrees. Karana - EM of half of a Tithi. One Karaṇa equals 6 degree difference between Moon and Sun. Var weekday the seven weekdays. Panchānga-pūjan, which is a part of Ganesh-Ambika-pūjan.
...Read More
హిందు ధర్మం ప్రకారం భగవంతుడిని పూజించడం విధిగా జరుగుతుంటుంది. ఈ సమయంలో దేవుడి ముందు దీపారాధన తప్పకుండా చేస్తాం. ఎందుకంటే శాస్త్రాల ప్రకారం దేవుడు కాంతి రూపంలో ఉన్నాడని విశ్వసిస్తుంటారు. అందుకోసం దీపాన్ని వెలిగించి హారతి ఇవ్వడం ద్వారా దేవుణ్ణి స్తుతించి చేసిన పాపాలకు క్షమాపణ కోరతాము. A pañchāṅgamis a Hindu calendar, which follows traditional units of Hindu timekeeping, and presents important dates and their calculations in a tabulated form. Pachangam are used in Jyotisha. The study of Panchāngams involves understanding Rasi phala the impact of the signs of the zodiac on the individual. Astrologers consult the Panchāngam to set auspicious dates for weddings, corporate mergers, and other activities as per their religion. A typical Panchāngam may state tabulations of positions of Sun, Moon, and other planets for every day of the year on a fixed place (longitude, latitude) and time of day.The users calculate the remaining data using their relative difference from this fixed place and time. There are three popular meanings of panchāngam: In Vedic astrology, meaning "five attributes" of the day. They are: Tithi - Ending Moment (EM) of elongation of the Moon, the lunar day, the angular relationship between Sun and Moon ( Apparent Moon minus Apparent Sun). One Tithi equals 12 degree difference between Moon and Sun. Nakshatram - EM of astarism of the day, that is, the stellar mansion in which Moon is located for an observer at the center of the Earth. One Nakshatra equals 13 degrees:20 minutes. There are 27 Nakshatra in 360 degrees. Yoga - EM of the angular relationship between Sun and Moon( Apparent Moon plus Apparent Sun). One Yoga equals 13 degrees:20 minutes. There are 27 Yogas in 360 degrees. Karana - EM of half of a Tithi. One Karaṇa equals 6 degree difference between Moon and Sun. Var weekday the seven weekdays. Panchānga-pūjan, which is a part of Ganesh-Ambika-pūjan.
...Read More