Radio Aporia-Season3-Episode2-320

Radio Aporia-Season3-Episode2-320

Radio Aporia

Share Podcast:
واسه همین استخون مغزت و مغز استخونت و شکافتم بازش کردم و از بوی گند اون دایره های مرطوب کل خونه لرزید..من لرزیدم.. تو اما نه.. تو این چند سال خیلی خوب عادت کرده بودی، خیلی خوب عادتت داده بودن اما یادت انداختم ------ ***با توجه به صدابرداری استریو و بقیه‌ی تکنیک‌های استفاده شده در فصل سوم، ترجیحا از هدفون یا هندزفری برای گوش دادن به اپیزودها استفاده کنید.***  ...
Read More
واسه همین استخون مغزت و مغز استخونت و شکافتم بازش کردم و از بوی گند اون دایره های مرطوب کل خونه لرزید..من لرزیدم.. تو اما نه.. تو این چند سال خیلی خوب عادت کرده بودی، خیلی خوب عادتت داده بودن اما یادت انداختم ------ ***با توجه به صدابرداری استریو و بقیه‌ی تکنیک‌های استفاده شده در فصل سوم، ترجیحا از هدفون یا هندزفری برای گوش دادن به اپیزودها استفاده کنید.***  ...
Read More