Alaye Ibere Suratu Bakora

Alaye Ibere Suratu Bakora

Abdur-razaq Abdul-majeed Alaro

Share:
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.