Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -

Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Share Podcast:
Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -: Bài thuyết giảng về câu chuyện của Nabi Lut – cầu xin bình an – kêu gọi giáo dân trở về Allah nhưng họ đã bất tuân và kết quả họ đã bị trừng trị thảm khóc....
Read More
Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -: Bài thuyết giảng về câu chuyện của Nabi Lut – cầu xin bình an – kêu gọi giáo dân trở về Allah nhưng họ đã bất tuân và kết quả họ đã bị trừng trị thảm khóc....
Read More