Deutsch – warum nicht? Серија 1 | Учење германски | Deutsche Welle

Deutsch – warum nicht? Серија 1 | Учење германски | Deutsche...

DW.COM | Deutsche Welle

Share Podcast:
Ахен, хотел Европа. Овде работи Андреас за да може да ги финансира студиите по новинарство. Навистина станува возбудливо кога познатиот музичар од соба 10 одненадеж исчезнува. Граматички акценти: глаголска конјугација, заменки, едноставни прашања, акузатив.
...Read Less
Ахен, хотел Европа. Овде работи Андреас за да може да ги финансира студиите по новинарство. Навистина станува возбудливо кога познатиот музичар од соба 10 одненадеж исчезнува. Граматички акценти: глаголска конјугација, заменки, едноставни прашања, акузатив.
...Read Less
Episodes (26)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Лекција 01 - Тоа е една п...

18 Jun 2007 | 12 mins 07 secs

Лекција 01 - Тоа е е...

18 Jun 2007 | 12 mins 07 secs

Лекција 02 - Ало, такси!

18 Jun 2007 | 13 mins 12 secs

Лекција 02 - Ало, та...

18 Jun 2007 | 13 mins 12 secs

Лекција 03 - Хотелот Евро...

18 Jun 2007 | 13 mins 23 secs

Лекција 03 - Хотелот...

18 Jun 2007 | 13 mins 23 secs

Лекција 04 - Кој сте Вие?

18 Jun 2007 | 13 mins 11 secs

Лекција 04 - Кој сте...

18 Jun 2007 | 13 mins 11 secs

Лекција 05 - Па тоа е неу...

18 Jun 2007 | 13 mins 22 secs

Лекција 05 - Па тоа ...

18 Jun 2007 | 13 mins 22 secs

Лекција 06 - Што правите ...

18 Jun 2007 | 13 mins 03 secs

Лекција 06 - Што пра...

18 Jun 2007 | 13 mins 03 secs

Лекција 07 - Ти си чуден.

18 Jun 2007 | 10 mins 50 secs

Лекција 07 - Ти си ч...

18 Jun 2007 | 10 mins 50 secs

Лекција 08 - Од каде доаѓ...

18 Jun 2007 | 11 mins 44 secs

Лекција 08 - Од каде...

18 Jun 2007 | 11 mins 44 secs

Лекција 09 - Ти го знаеш ...

18 Jun 2007 | 12 mins 55 secs

Лекција 09 - Ти го з...

18 Jun 2007 | 12 mins 55 secs

Лекција 10 - Има уште едн...

18 Jun 2007 | 13 mins 34 secs

Лекција 10 - Има ушт...

18 Jun 2007 | 13 mins 34 secs

Лекција 11 - Повторно так...

18 Jun 2007 | 13 mins 17 secs

Лекција 11 - Повторн...

18 Jun 2007 | 13 mins 17 secs

Лекција 12 - Судент или п...

18 Jun 2007 | 13 mins 25 secs

Лекција 12 - Судент ...

18 Jun 2007 | 13 mins 25 secs

Лекција 13 - Повелете- ев...

18 Jun 2007 | 14 mins 03 secs

Лекција 13 - Повелет...

18 Jun 2007 | 14 mins 03 secs

Лекција 14 - Ќе дојдете в...

18 Jun 2007 | 13 mins 41 secs

Лекција 14 - Ќе дојд...

18 Jun 2007 | 13 mins 41 secs

Лекција 15 - И касетите г...

18 Jun 2007 | 13 mins 29 secs

Лекција 15 - И касет...

18 Jun 2007 | 13 mins 29 secs