គួរក្រៅម៉ោង - Extra Class

គួរក្រៅម៉ោង - Extra Class

Focus - Ready for Tomorrow

Share:
ផតខាស់​​ «គួរក្រៅម៉ោង» ជាកម្មវីធីថ្មីមួយ ផ្តោតលើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងយុវជនខ្មែរ អំពីជំនាញទន់ ដែលជាជំនាញមួយដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសតវត្សទី២១ សម្រាប់ជីវិតការងារ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គម។ តាមរយ:ផតខាស់នេះ​ យើងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការពិភាក្សា ព្រមទាំងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង រវាងយុវជន និងយុវជន ក៏ដូចជាជម្រុញយុវជនឱ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមផងដែរ។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានផលិតដោយឯករាជ្យ​ដោយ Focus - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក​ និងទទួលបានការគាំទ្រដោយ BBC Media Action ជាមួយនឹងការផ្តល់មូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារ​ប្រទេស​ស្វី​ស​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ (SDC)​ ព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ស៊ុយអែត (Sida)។
...Read More
ផតខាស់​​ «គួរក្រៅម៉ោង» ជាកម្មវីធីថ្មីមួយ ផ្តោតលើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងយុវជនខ្មែរ អំពីជំនាញទន់ ដែលជាជំនាញមួយដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសតវត្សទី២១ សម្រាប់ជីវិតការងារ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គម។ តាមរយ:ផតខាស់នេះ​ យើងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការពិភាក្សា ព្រមទាំងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង រវាងយុវជន និងយុវជន ក៏ដូចជាជម្រុញយុវជនឱ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមផងដែរ។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានផលិតដោយឯករាជ្យ​ដោយ Focus - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក​ និងទទួលបានការគាំទ្រដោយ BBC Media Action ជាមួយនឹងការផ្តល់មូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារ​ប្រទេស​ស្វី​ស​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ (SDC)​ ព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ស៊ុយអែត (Sida)។
...Read More
Episodes (7)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

ធ្វើម៉េចមានមិត្តគិតដូចគ្ន...

10 May 2022 | 14 mins 09 secs

ធ្វើម៉េចមានមិត្តគិតដ...

10 May 2022 | 14 mins 09 secs

ចង្កឹះមួយបាច់ ទើបគេកាច់មិ...

03 May 2022 | 12 mins 13 secs

ចង្កឹះមួយបាច់ ទើបគេក...

03 May 2022 | 12 mins 13 secs

ពេលខ្លះ ហេតុអ្វីយើងត្រូវប...

26 Apr 2022 | 21 mins 01 sec

ពេលខ្លះ ហេតុអ្វីយើងត...

26 Apr 2022 | 21 mins 01 sec

ធ្លាប់អត់ ចង់ឱ្យគេយល់ស្រប...

19 Apr 2022 | 16 mins 10 secs

ធ្លាប់អត់ ចង់ឱ្យគេយល...

19 Apr 2022 | 16 mins 10 secs

គ្រាន់តែនិយាយ ម៉េចបានខ្លា...

12 Apr 2022 | 17 mins 10 secs

គ្រាន់តែនិយាយ ម៉េចបា...

12 Apr 2022 | 17 mins 10 secs

ម៉េចបានអត់ហ៊ានសួរ?

04 Apr 2022 | 18 mins 18 secs

ម៉េចបានអត់ហ៊ានសួរ?

04 Apr 2022 | 18 mins 18 secs

គួរក្រៅម៉ោងណែនាំខ្លួន! - ...

02 Apr 2022 | 03 mins 57 secs

គួរក្រៅម៉ោងណែនាំខ្លួ...

02 Apr 2022 | 03 mins 57 secs