Lời Tuyên Dương Qur’an Dành Cho Sahabah

Lời Tuyên Dương Qur’an Dành Cho Sahabah

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Share:
Share:
Lời Tuyên Dương Qur’an Dành Cho Sahabah - cầu xin Allah hài lòng về ai người họ -: Phân tích hai câu Kinh số 8 và 9 của chương Al-Hashr nói về ân phước của nhóm Sahabah.
Lời Tuyên Dương Qur’an Dành Cho Sahabah - cầu xin Allah hài lòng về ai người họ -: Phân tí...Read More