Nghe xướng đọc Qur’an và xem bản dịch ý nghĩa và nội dung chương Al-Fatihah và Juz A’mma bằng tiếng Việt

Nghe xướng đọc Qur’an và xem bản dịch ý nghĩa và nội dung ch...

Nghe xướng đọc Qur’an và xem bản dịch ý nghĩa và nội dung chương Al-Fatihah và Juz A’mma bằng tiếng Việt

Share:
Share:
Episodes (38)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Chương Quraish

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Quraish

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Qodr

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Qodr

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Ma-un

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Ma-un

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Kawsar

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Kawsar

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Kafirun

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Kafirun

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Nosr

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Nosr

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Masad

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Masad

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Ikhlos

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Ikhlos

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Falaq

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Falaq

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Bai-yi-nah

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Bai-yi-nah

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-A-laq

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-A-laq

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Naba'

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Naba'

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Toriq

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Toriq

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Na-zi-at

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-Na-zi-at

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-A-ba-sa

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs

Chương Al-A-ba-sa

21 Nov 2009 | 51 mins 08 secs