ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ First Podcast

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ First Podcast

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ

Share:
My new podcast is finally live. Hit that play button and join me for a fun ride
...Read Less
My new podcast is finally live. Hit that play button and join me for a fun ride
...Read Less
Episodes (72)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Episode 72 ಸ್ನೇಹಿತರು ?

13 Aug 2022 | 01 min 48 secs

Episode 72 ಸ್ನೇಹಿತರು...

13 Aug 2022 | 01 min 48 secs

Episode 71 ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೇನು ...

12 Aug 2022 | 01 min 48 secs

Episode 71 ಕಲಿಕೆ ಎಂದ...

12 Aug 2022 | 01 min 48 secs

Episode 70

10 Aug 2022 | 01 min 54 secs

Episode 70

10 Aug 2022 | 01 min 54 secs

Episode 69 ಮಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಹೂ...

09 Aug 2022 | 01 min 33 secs

Episode 69 ಮಚ್ಚೆ ಮತ್...

09 Aug 2022 | 01 min 33 secs

Episode 68 ಆನೆಗೆ ಸ್ನಾನ

29 Jul 2022 | 02 mins 49 secs

Episode 68 ಆನೆಗೆ ಸ್ನ...

29 Jul 2022 | 02 mins 49 secs

Episode 67 ವೈಫಲ್ಯವೂ ಒಂದು ...

28 Jul 2022 | 01 min 26 secs

Episode 67 ವೈಫಲ್ಯವೂ ...

28 Jul 2022 | 01 min 26 secs

Episode 66 ನೀವು ಯಾರು ?

27 Jul 2022 | 02 mins 14 secs

Episode 66 ನೀವು ಯಾರು...

27 Jul 2022 | 02 mins 14 secs

Episode 65 ಕಾಲಲ್ಲ , ತಲೆ ಮ...

26 Jul 2022 | 01 min 38 secs

Episode 65 ಕಾಲಲ್ಲ , ...

26 Jul 2022 | 01 min 38 secs

Episode 64 ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು

25 Jul 2022 | 01 min 41 secs

Episode 64 ಧರೆಗೆ ದೊಡ...

25 Jul 2022 | 01 min 41 secs

Episode 63 ಮರೆವು

23 Jul 2022 | 01 min 43 secs

Episode 63 ಮರೆವು

23 Jul 2022 | 01 min 43 secs

Episode 62 ದೊಡ್ಡ ನೊಬ್ಬ ಸರ...

20 Jul 2022 | 01 min 54 secs

Episode 62 ದೊಡ್ಡ ನೊಬ...

20 Jul 2022 | 01 min 54 secs

Episode 61 ನೀವ್ಯಾರು

18 Jul 2022 | 02 mins 09 secs

Episode 61 ನೀವ್ಯಾರು

18 Jul 2022 | 02 mins 09 secs

Episode 60 ಧ್ಯೇಯ

17 Jul 2022 | 02 mins 12 secs

Episode 60 ಧ್ಯೇಯ

17 Jul 2022 | 02 mins 12 secs

Episode 59 mini‌‌ ಮಿನಿ ಮಿ...

16 Jul 2022 | 02 mins 33 secs

Episode 59 mini‌‌ ಮಿ...

16 Jul 2022 | 02 mins 33 secs

Episode 58 ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮ...

15 Jul 2022 | 02 mins 10 secs

Episode 58 ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೊ...

15 Jul 2022 | 02 mins 10 secs