Cebuano - Visaya D2#05/10 Audio: Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#05/10 Audio: Pagbuntog sa Kabalaka: Sa P...

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Share Podcast:
Audio: Ang Kabalaka makaapekto! Pagdiskobre unsaon nga makabuntog sa kabalaka pinaagi sa pagpangita sa kalinaw sa Dios. Pagkat-on unsa nga mga lakang sa pagpangita sa Kalinaw sa Dios! Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More
Audio: Ang Kabalaka makaapekto! Pagdiskobre unsaon nga makabuntog sa kabalaka pinaagi sa pagpangita sa kalinaw sa Dios. Pagkat-on unsa nga mga lakang sa pagpangita sa Kalinaw sa Dios! Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More