Cebuano - Visaya D2#07/10 Audio:Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos Ngadto sa Gugma sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#07/10 Audio:Pagbuntog sa mga Kailibgon: ...

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Share Podcast:
Audio: Nakasulay ka naba nga nakabuntog sa mga kailibgon? Ang anino sa kinatibuk-an nagabilin ug daghang mga sagbot, kaulaw,ug kapildihan. Pagkat-on kon unsaon epectibo ang kini nga panagaway niini nga mga kailibgon pinaagi sa gahom sa pagkakontento! Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More
Audio: Nakasulay ka naba nga nakabuntog sa mga kailibgon? Ang anino sa kinatibuk-an nagabilin ug daghang mga sagbot, kaulaw,ug kapildihan. Pagkat-on kon unsaon epectibo ang kini nga panagaway niini nga mga kailibgon pinaagi sa gahom sa pagkakontento! Bilingual: English into Cebuano, Visaya....
Read More