Episode 14

Share:

Listens: 443

Short Talks

Education


Many people have great ideas, yet they have much difficulty in getting their own businesses off the ground. If you are the entrepreneurial type and are interested in starting your own business, here are a couple of words of interest from previous entrepreneurs such as Michael Bell and Susan McDonald, who have started their own businesses. First, you may have a great idea, but great ideas don't run a business. To run a great business, it is always recommended that you have a business plan. This way if you're not sure where you are headed during the course of your business, you can always refer to the business plan that you constructed before you started your business. [VN] ===> Nhiều người có ý tưởng rất hay, nhưng rất khó khăn trong việc làm cho doanh nghiệp của họ thành công. Nếu bạn thuộc tuýp người thích khởi nghiệp và hứng thú với việc tự kinh doanh, sau đây là một vài lời rất thú vị từ những người khởi nghiệp trước như Michael Bell và Susan McDonald, những người đã tự mở công ty cho chính mình. Trước hết, có thể bạn cần phải có một ý tưởng tuyệt vời, nhưng những ý tưởng tuyệt vời không vận hành được một công ty. Để vận hành được công ty, bạn chắc chắn cần phải có kế hoạch kinh doanh. Bằng cách này nếu bạn không chắc liệu có đang đi đúng hướng trong lúc kinh doanh hay không, bạn có thể quay lại kế hoạch kinh doanh ban đầu mà bạn đề ra trước khi bạn bắt đầu kinh doanh.