Episode 20

Share:

Listens: 10.14k

Short Talks

Education


Hello, this is Wanda Carson calling for James Yamaguchi. James, I'm a reporter at the Local Business Journal, and I was referred to you by Kareen Christenson of your marketing department. She said that you would be a good person to talk with for my upcoming piece on new downtown development, and I'd like to arrange a time this week that we could meet for an interview. I'll need only about 20 minutes of your time. I want to talk mostly about the Twin Towers building, and also about developments in the works for next year. Could you please call me at 555-737-6233? Again, my name's Wanda Carlson of the Local Business Journal. Thank you. Goodbye. [VN] ===> Xin chào, tôi là Wanda Carson gọi cho James Yamaguchi. James, tôi là một phóng viên ở Tờ báo Kinh doanh Địa phương, và tôi được Kareen Christenson trong bộ phận marketing chỉ đến gặp bạn. Cô ấy nói tôi nên nói chuyện với bạn cho mẩu tin sắp tới của tôi về dự án phát triển đô thị mới, và tôi muốn sắp xếp thời gian gặp trong tuần này để chúng ta có thể gặp phỏng vấn. Tôi chỉ cần khoảng 20 phút của bạn thôi. Tôi muốn nói phần chính về Tòa tháp Đôi, và cũng như về những dự án phát triển trong năm sau. Bạn có thể vui lòng gọi cho tôi ở số 555-737-6233 được không? Một lần nữa, tên tôi là Wanda Carlson của Tờ báo Kinh doanh Địa phương. Cám ơn. Tạm biệt.