Introduction of Techmanology

Introduction of Techmanology

Techmanology

Share Podcast:
ขออนุญาตแนะนำ และเปิดตัว Podcast ใหม่ที่มีชื่อว่า Tech-Mano-Logo (เทค-มโน-โลยี) ที่จะมาแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เน้นจินตนาการ เพื่อมองถึงอนาคตว่ามันจะมีสินค้าและบริการอะไรใหม่ๆออกมาให้เราใช้ และ มันจะมีผลกระทบกับเราและสังคมอย่างไรครับ
ขออนุญาตแนะนำ และเปิดตัว Podcast ใหม่ที่มีชื่อว่า Tech-Mano-Logo (เทค-มโน-โลยี) ที่จะมาแบ่...Read More