Лекција 15 - Саксонија: музика и индустрија

Лекција 15 - Саксонија: музика и индустрија

Deutsch – warum nicht? Серија 4 | Учење германски | Deutsche Welle

Share:
Една сојузна република се претставува... Граматички дел: нема нова граматика
Една сојузна република се претставува... Граматички дел: нема нова граматика