Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان

Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان

Mission Europe - Mission Berlin | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

Share:
فقط ۵۰ دقیقه: بازیکن تصمیم مى‌گیرد که دست به ریسک بزرگى بزند و به دختر صندوق‌دار اطمینان کند. رادیو خبر از سنگرهاى خیابانى سربازان آلمان شرقى مى‌دهد. این همان واقعه‌اى است که به راتاوا مربوط مى‌شود؟
...Read Less
فقط ۵۰ دقیقه: بازیکن تصمیم مى‌گیرد که دست به ریسک بزرگى بزند و به دختر صندوق‌دار اطمینان کند. رادیو خبر از سنگرهاى خیابانى سربازان آلمان شرقى مى‌دهد. این همان واقعه‌اى است که به راتاوا مربوط مى‌شود؟
...Read Less