ஒலியோடை - Oliyodai Tamil Podcast

ஒலியோடை - Oliyodai Tamil Podcast

Nimal & Arunan

Share:
நம் வாழ்முறையை மாற்றவல்ல தொழில்நுட்பங்கள் பற்றியும் பன்முகப்பட்ட தலைப்புக்களிலும் உரையாடும் ஒரு தமிழ் வலையொலி வழிகாட்டி.
நம் வாழ்முறையை மாற்றவல்ல தொழில்நுட்பங்கள் பற்றியும் பன்முகப்பட்ட தலைப்புக்களிலும் உரையாடும் ஒரு தமிழ் வலையொலி வழிகாட்டி.
Episodes (20)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

இருண்ட வலை என்றால் என்ன? ...

29 Dec 2021 | 24 mins

இருண்ட வலை என்றால் எ...

29 Dec 2021 | 24 mins

பரவலாக்கிய நிதி - Decentr...

15 Dec 2021 | 20 mins 40 secs

பரவலாக்கிய நிதி - De...

15 Dec 2021 | 20 mins 40 secs

மத்திய வங்கி எண்ம நாணயம் ...

01 Dec 2021 | 18 mins 57 secs

மத்திய வங்கி எண்ம நா...

01 Dec 2021 | 18 mins 57 secs

மறையீட்டு நாணயம் - கிறிப்...

17 Nov 2021 | 28 mins 30 secs

மறையீட்டு நாணயம் - க...

17 Nov 2021 | 28 mins 30 secs

பங்கு வர்த்தகம்: ஒரு அறிம...

03 Nov 2021 | 20 mins 25 secs

பங்கு வர்த்தகம்: ஒரு...

03 Nov 2021 | 20 mins 25 secs

முதலீடு செய்தல்: ஒரு அறிம...

20 Oct 2021 | 26 mins

முதலீடு செய்தல்: ஒரு...

20 Oct 2021 | 26 mins

ரான்சம்வேர் என்றால் என்ன?...

06 Oct 2021 | 26 mins

ரான்சம்வேர் என்றால் ...

06 Oct 2021 | 26 mins

ஃபிஷிங் தாக்குதல் என்றால்...

22 Sep 2021 | 22 mins 54 secs

ஃபிஷிங் தாக்குதல் என...

22 Sep 2021 | 22 mins 54 secs

General Data Protection R...

18 May 2018 | 11 mins 30 secs

General Data Protect...

18 May 2018 | 11 mins 30 secs

Google I/O 2018: நடந்தது ...

11 May 2018 | 08 mins 40 secs

Google I/O 2018: நடந...

11 May 2018 | 08 mins 40 secs

Big Data: தெரிந்து கொள்வோ...

14 Apr 2018 | 09 mins

Big Data: தெரிந்து க...

14 Apr 2018 | 09 mins

3-2-1 Backup Strategy: தெ...

06 Apr 2018 | 06 mins 15 secs

3-2-1 Backup Strateg...

06 Apr 2018 | 06 mins 15 secs

Android Go – Android One:...

30 Mar 2018 | 08 mins 45 secs

Android Go – Android...

30 Mar 2018 | 08 mins 45 secs

Facebook – Cambridge Anal...

23 Mar 2018 | 07 mins 35 secs

Facebook – Cambridge...

23 Mar 2018 | 07 mins 35 secs

கணினிசார் போர் முறைமைகள் ...

15 Oct 2012 | 08 mins 50 secs

கணினிசார் போர் முறைம...

15 Oct 2012 | 08 mins 50 secs