Dusukuna siri kere kere Ni Allah ye O koro Ani A tiyin

Dusukuna siri kere kere Ni Allah ye O koro Ani A tiyin

Ousmane Solihou Traore

Share Podcast:
Yinbla, Dusukuna siri Layini, Dusukunasiri Tamaserew Bara la , Dusukuna siri Beke Bara minuw na....
Read More
Yinbla, Dusukuna siri Layini, Dusukunasiri Tamaserew Bara la , Dusukuna siri Beke Bara minuw na....
Read More