Flashback
Share:

Listens: 1237

About

This is my first podcast, please have fun listening and give feedback :)

Episode 3

ध्येय, ध्येयाच्या प्राप्तीच्या वाटेत अनेक अडथले येतात परंतु जो येणाऱ्या अडथळ्यांना पचवून पुन्हा नव्याने प्रयत्न करतो तोच ध्येय प्राप्ती करू शकतो.
Show notes